preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

Sukces dzięki ludziom

pobierz

Stale udoskonalane bezpieczeństwo i higiena pracy

Chcemy zapewnić wszystkim pracownikom możliwe największe poczucie bezpieczeństwa pracy. Dlatego bezpieczeństwo i higiena pracy są dla nas najwyższymi priorytetami, zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie wszelkich wymogów i czynników prawnych oraz stale dostosowujemy nasze procedury i instrukcje w zakresie BHP do zmieniających się warunków.

W każdej ze spółek działają służby BHP. Zapewniamy pracownikom szkolenia okresowe BHP, przeciwpożarowe oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej.

[GRI 403-3]

Pracownicy Cyfrowego Polsatu, których stanowiska tego wymagają, kierowani są na specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości oraz uzyskują świadectwa kwalifikacji elektrycznych do 1 kV. Do wykonywania pracy na stanowisku dopuszcza się pracowników, u których – w wyniku przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich – stwierdzono brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonych zadań.

Pracownicy Polkomtel Infrastruktura, którzy pracują w narażeniu na pola elektromagnetyczne, nie pracują w strefie niebezpiecznej. Pracownicy, którzy potencjalnie mogą przebywać w zasięgu pól elektromagnetycznych, wykonują prace w strefie pośredniej lub zagrożenia. Przebywanie w strefie pośredniej (ochronnej) i zagrożenia nie jest dłuższe niż 8 godzin wciągu całej zmiany roboczej i jest incydentalne (nie jest to praca stała). Okresowo wykonywane są pomiary środowiskowe pól elektromagnetycznych, stosowane jest odpowiednie oznakowanie stref oraz udostępniono pracownikom instrukcje BHP pracy w PEM. Do pracy w strefach pośredniej i zagrożenia dopuszcza się pracowników, u których w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdzono brak przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w zasięgu pól elektromagnetycznych (strefa pośrednia i zagrożenia), oraz którzy odbyli przeszkolenie w zakresie bezpiecznego obsługiwania źródeł pól i zasad przebywania w strefach ochronnych. Każdy z pracowników ma możliwość odmowy wykonania niebezpiecznej pracy – nigdy w takim wypadku nie były, nie są wyciągane negatywne konsekwencje. Standardem jest również osobisty sprzęt ochronny.

W Telewizji Polsat:

 • szkolenia specjalistyczne,
 • uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) do obsługi urządzeń do 1 kV dla wszystkich pracowników, których praca wiąże się z obsługą urządzeń pod napięciem,
 • szkolenie i niezbędne wyposażenie dla osób pracujących na wysokości,
 • okresowe pomiary środowiska pracy na stanowiskach pracy, gdzie występuje pole elektromagnetyczne,
 • szkolenie wstępne (ogólne i stanowiskowe) z zakresu BHP i przeciwpożarowe dla każdego pracownika,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych

[GRI 403-2]

Polkomtel1 Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Łącznie GKCP
Łączna liczba wypadków przy pracy 4 1 1 0 3 3 12
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0 0 1 0 1
Liczba wypadków lekkich 4 1 1 0 2 3 11
Całkowita liczba osób poszkodowanych
w wypadkach
5 1 6 12
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR)2 1,5 0,4 1,3 0 12,8 6,2
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy3 32 6 19 0 89 98 244
Wskaźnik ciężkości wypadków4 8 6 19 0 29,6 32,6
Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR)5 0 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik absencji (AR)6 5,5% 4,7% 5,0%
Polkomtel Cyfrowy Polsat TV Polsat
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Łącznie GKCP
Łączna liczba wypadków przy pracy 9 0 0 0 0 1 10
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków lekkich 9 0 0 0 0 1 10
Całkowita liczba osób poszkodowanych
w wypadkach
9 0 1 10
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR)2 3,2 0 0 0 1 1,36
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy3 164 0 0 0 0 10 174
Wskaźnik ciężkości wypadków4 18,2 0 0 0 0 10
Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych (ODR)5 0 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik absencji (AR)6 5,4% 0% 0,39%

1Dane dotyczą spółek Polkomtel i Polkomtel Infrastruktura.

2Wskaźnik IR liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000.

3W raporcie za rok 2017 w wyniku błędu graficznego jako podstawa wyliczenia podany był Wskaźnik LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni stra-conych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie*200000, natomiast prezentowane dane dotyczyły łącznej liczby dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy. Analogicznie są prezentowane dane za rok 2018.

4Wskaźnik ciężkości wypadków liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków.

5Wskaźnik stwierdzonych chorób zawodowych ODR, liczony jako <liczba przypadków wystąpienia chorób zawodowych/ całkowita liczba godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników w danym okresie>* 200.000.

6Wskaźnik absencji AR, <liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku> *200 000.

[GRI 102-41, GRI 403-1, GRI 403-4]

W Grupie Cyfrowy Polsat nie ma układów zbiorowych. W każdej z raportowanych spółek powołane są odrębne komisje BHP.

W Grupie Cyfrowy Polsat działa także Formacja Obrony Cywilnej. Jej istnienie w sposób istotny przyczynia się do minimalizacji ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Grupy.

Dobra praktyka

Formacja Obrony Cywilnej | Kontynuacja

 • 130 ratowników przeszkolonych z zakresu pomocy przedmedycznej,
 • blisko 30 ratowników posiada certyfikaty ratownicze Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • możliwość szybkiego udzielenia niezbędnej pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wsparcie procesu zaplanowanych i organizowanych regularnie ćwiczeń ewakuacyjnych,
 • optymalne uzupełnienie systemu zarządzania kryzysowego Grupy,
 • każdy z ratowników dysponuje wyposażeniem indywidualnym w postaci torby ratowniczej „R0”,
 • każda drużyna ma do dyspozycji wyposażenie zespołowe (torba WOPR, torba WOPR R1, deska ratownicza, butla z tlenem oraz defibrylator).

W 2019 r.:

 • 27 ratowników odnowiło certyfikaty Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • rewitalizacja podstrony intranetowej FOC,
 • szkolenie z pierwszej pomocy podczas Pikniku Rodzinnego.