preloader
  • en
  • Zmień język
  • en
  • Zmień język
  • drukuj

    drukuj

pobierz onepager

pobierz

Słownik

ARPU
średni miesięczny przychód wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym.
BTS
maszt, stacja przekaźnikowa, która dzięki antenom nadawczo odbiorczym, tworzącym zasięg radiowy, komunikuje się z terminalami (telefonami komórkowymi, modemami), pozostającymi w strefie jego działania.
Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs)
(z ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to 17 celów ONZ, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej, zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym.
CHURN
rozwiązanie umowy z klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów tym 12 miesięcznym okresie.
Darowizna
forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Darowizna może być dokonana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości i ruchomości, pieniądze, a także prawa majątkowe, nie może być zaś bezpłatne świadczenie usług.
Dekoder
urządzenie przetwarzające zakodowany sygnał cyfrowy w sposób umożliwiający jego odbiór za pomocą odbiornika telewizyjnego. Powszechnie stosowane do odbioru płatnej telewizji: satelitarnej, kablowej lub internetowej.
Dialog z interesariuszami
to prowadzenie przez firmę otwartej komunikacji z grupami i/lub indywidualnymi osobami, mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na jej działalność. Szczery, systematyczny dialog jest podstawą skutecznej polityki CSR, ponieważ informacje zdobyte dzięki takiej formie komunikacji odgrywają kluczową rolę w definiowaniu strategicznych założeń społecznej odpowiedzialności na poziomie całej organizacji. Znając oczekiwania poszczególnych interesariuszy, włączając ich w proces kreowania rozwiązań, pomaga w budowaniu zaufania do firmy.
Dobra praktyka CSR
dobrowolne działanie stanowiące wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter aktywności podejmowanej w dłuższej perspektywie czasowej. To działania biznesowe, programy lub projekty dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania organizacji, które skierowane są do jednej lub wielu grup interesariuszy, a ich istota powiązana jest z misją społeczną organizacji.
Dywidenda
część wypłacanego przez spółkę zysku, która jest wypłacana posiadaczom akcji.
EBITDA
definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek współkontrolowanych.
ESG
akronim pochodzący od angielskich słów environmental, social, governance. Można powiedzieć, że ESG stanowi pewien szkielet (framework) analizy przedsiębiorstw, pozwalający na porównanie firm z ich konkurentami na podstawie pewnych określonych miar z trzech głównych obszarów dotyczących środowiska (E), społeczeństwa (S), ładu korporacyjnego (G).
Global Reporting Initiative (GRI)
międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.
Interesariusze
osoby bądź grupy osób zainteresowanych działalnością organizacji, mające wpływ na organizację, jak i te będące w obszarze jej oddziaływania.
Klient
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym. LTE - technologia transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, charakteryzująca się w porównaniu do tradycyjnych technologii wielokrotnie wyższą szybkością przesyłania danych, większą pojemnością sieci i mniejszymi opóźnieniami. Jest to obecnie najnowocześniejszy i najszybszy Internet mobilny na świecie.
LTE
technologia transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, charakteryzująca się w porównaniu do tradycyjnych technologii wielokrotnie wyższą szybkością przesyłania danych, większą pojemnością sieci i mniejszymi opóźnieniami. Jest to obecnie najnowocześniejszy i najszybszy Internet mobilny na świecie.
Ład korporacyjny
zbiór zasad dotyczących udziałowców, organów spółki i ich członków opisujący ich relacje zewnętrzne i wewnętrzne.
Łańcuch dostaw
przepływ materiałów, produktów, usług i/lub pieniędzy odbywający się od pojawienia się koncepcji produktu/usługi aż do momentu konsumpcji przez klienta i otrzymania zapłaty przez uczestników procesu.
Misja społeczna Grupy Cyfrowy Polsat
naszą misję społeczną (#CyfrowaOdpowiedzialność) realizujemy w temacie bezpieczeństwa, pomocy dzieciom oraz promocji sportu.
Organizacja pozarządowa
dobrowolna organizacja, działająca niezależnie od struktur państwowych i politycznych, której funkcjonowanie nie jest nastawione na zysk. Działa ona na rzecz spraw społecznych i dobra publicznego. Jej działalność w dużej mierze opiera się na wolontariacie (ang. non-governmental organization, NGO).
OTT (Over-The-Top)
sposób dostarczania treści lub telewizji za pośrednictwem sieci Internet bez bezpośredniego zaangażowania dostawcy usługi dostępu do Internetu (tzw. sieć otwarta).
Raport niefinansowy
raport obejmujący kwestie z obszaru środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego, prezentujący skondensowany obraz zarządzania wraz z wynikami odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.
RGU (Revenue Generating Unit)
pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sesja dialogowa
spotkanie z kluczowymi interesariuszami, zewnętrznymi i wewnętrznymi, podczas którego przekazują oni informacje, opinie oraz prośby w stosunku do organizacji.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(ang. Corporate Social Responsibility, CSR) zgodnie z normą PN-ISO 26000, jest to odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach.
Sponsoring
wzajemne zobowiązanie dwóch stron, sponsora i sponsorowanego. Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu, w zamian za świadczenia promocyjne ze strony sponsorowanego. Sponsoring jest działaniem planowanym i świadomym, służącym kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Często jest też częścią długookresowej strategii marketingowej firmy.
Standard AA1000SES
standard opracowany przez Institute of Social and Ethical AccountAbility stanowiący wytyczne dla strategicznego zarządzania organizacji i jej działalności w obszarze społecznym i etycznym.
Udział w oglądalności
grupa telewidzów oglądających konkretny kanał w danym okresie, wyrażona jako odsetek wszystkich oglądających telewizję w danym czasie.
Udział w rynku reklamy TV
udział przychodów z reklamy i sponsoringu danego podmiotu w całkowitych przychodach z reklamy telewizyjnej w Polsce.
Ustawa o rachunkowości
polski akt prawny określający zasady rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.
Wolontariat pracowniczy
podejmowanie i wspieranie przez organizację działalności charytatywnej, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez nią osób, na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji.
Wpływ środowiskowy
wpływ, jaki wywiera dana organizacja poprzez swoje działania, wyroby lub usługi na środowisko naturalne.
Wskaźniki GRI
wskaźniki, ukazujące dane ekonomiczne, środowiskowych oraz obejmujących społeczne aspekty funkcjonowania organizacji.
Zaangażowanie społeczne
świadomy udział przedsiębiorstwa/organizacji w życiu społecznym. Może ono przybierać różne formy np. działania dobroczynne, inwestycje społeczne, współpraca z partnerem społecznym, edukacja dzieci i dorosłych, współpraca z uczelniami, sponsoring, udział w kampanii społecznej. Ważne jest nie tylko zaangażowanie, ale także efektywny pomiar i ewaluacja tych działań. Zaangażowanie społeczne bardzo często przyczynia się do rozwiązywania lokalnych i ponadregionalnych problemów społecznych.
Powrót do góry strony