preloader
 • en
 • Zmień język
 • en
 • Zmień język
 • drukuj

  drukuj

pobierz onepager

CSR i komunikacja – nasze podstawy zarządcze

pobierz

Zgodność z wymogami

Standardy branżowe i samoregulacje

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Troska o potrzeby naszych klientów i widzów.

Podstawy zarządcze

Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju.

W szczególności działamy zgodnie z:

 • prawem telekomunikacyjnym,
 • prawem prasowym,
 • ustawą o radiofonii i telewizji.

W Grupie Cyfrowy Polsat co roku, razem z raportem rocznym publikujemy oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku. Stosowne dokumenty za rok 2019 są publicznie dostępne na naszych stronach internetowych.

W Polsce zasady ładu korporacyjnego zebrane są w dokumencie zatytułowanym Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Ich celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w obszarach nieregulowanych przez prawo. Dobre Praktyki dotyczą dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać korzystnie na rynkową percepcję przekładającą się na wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Procedury należytej staranności

W każdej ze spółek Grupy za działanie zgodnie z przepisami prawa odpowiadają zarówno departamenty prawne, jak i komórki merytoryczne prowadzące określone działania biznesowe.

Nasze działania na rynku telekomunikacyjnym (Internetu oraz telefonii komórkowej) nadzoruje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), natomiast aktywność na rynku radiowo-telewizyjnym podlega nadzorowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Przedstawiciele naszej organizacji regularnie uczestniczą w pracach polskich i międzynarodowych organizacji branżowych, wdrażając i propagując wypracowane tam rozwiązania.

Jesteśmy sygnatariuszami szeregu dobrowolnych porozumień branżowych.

Najważniejsze z nich to:

 • Standardy dotyczące formatów reklamowych online IAB Polska.
 • Porozumienia nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.
 • Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy IAB Polska.
 • Kodeks dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.
 • „Deklaracja Warszawska” – międzynarodowe porozumienie o współpracy w zakresie walki z piractwem internetowym treści telewizyjnych.
 • Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski.
 • Deklaracja Współpracy na Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

W Grupie nie wdrożono odrębnych procedur związanych z zarządzaniem zgodnością.

Rezultaty

[GRI 419-1]

Niezgodność z przepisami prawa w dziedzinie społecznej i gospodarczej (kary związane z oszustwami księgowymi, dyskryminacją w miejscu pracy, etc.)

Na żadną ze spółek Grupy nie nałożono kar w zakresie niezgodności z przepisami prawa w dziedzinie społecznej i gospodarczej.

Cyfrowy Polsat zapewnia dostęp, drogą satelitarną, w technologii IPTV i przez Internet od dowolnego dostawcy, do nawet 170 polskojęzycznych kanałów TV, w tym wszystkich z szerokiego portfolio Telewizji Polsat. Codziennie jako Telewizja Polsat dostarczamy wiarygodnych i bezstronnych informacji o najważniejszych wydarzeniach z kraju i świata. Najwyższą jakość pracy naszych dziennikarzy potwierdzają m.in. audyty prowadzone przez KRRiT.

Nasz Internet wyrównuje cyfrowe szanse mieszkańców miast i prowincji. Bezprzewodowa łączność LTE od sieci Plus i Cyfrowego Polsatu dociera zarówno do dużych miast, jak i wsi oraz do małych miasteczek. Nasz Internet mobilny jest często jedyną możliwością na połączenie z siecią, co zmniejsza w skali kraju społeczne zagrożenie cyfrowym wykluczeniem.

Cyfrowy Polsat, mając na uwadze dobro niepełnoletnich widzów oraz ochronę przed treściami szkodliwymi, oferuje możliwość założenia blokady rodzicielskiej na wybrane kanały lub audycje. W przypadku VOD przyjęto „Kodeks dobrych praktyk VOD w zakresie ochrony małoletnich” przygotowany przez KRRiT i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Od zeszłego roku w ofercie Plusa można także znaleźć Internet stacjonarny na bazie infrastruktury Netii.

Telewizja Polsat rozumie szczególną odpowiedzialność, jaka wynika z wpływu telewizji, a w szczególności reklam, na małych widzów. W dniu 25 listopada 2019 r., w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, została podpisana samoregulacja, którą przygotowali wspólnie nadawcy telewizyjni prowadzący działalność reklamową na rzecz kanałów własnych i reprezentowanych (Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja TVN) oraz organizacje zrzeszające producentów suplementów diety (PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polski Związek Producentów Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF). Istotą samoregulacji jest powszechne przyjęcie postanowień i ich stosowanie wspólnie z innymi wiodącymi nadawcami. Porozumienie z jednej strony zapewnia użytkownikom dostęp do rzetelnej informacji o korzystnym, wspomagającym funkcje organizmu działaniu suplementów, z drugiej natomiast w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zabezpiecza widzów przed nadmierną intruzywnością przekazu reklamowego. Samoregulacja weszła w życie w dniu 1 grudnia 2019 r. i dotycz wszystkich reklam suplementów diety emitowanych 
od 1 stycznia 2020 r.

Ponadto, Telewizja Polsat jest sygnatariuszem porozumienia chroniącego dzieci przed niezdrowym odżywianiem, w którym sformułowano czytelne i jednoznaczne zasady kwalifikacji filmów reklamowych i wskazań sponsorskich emitowanych przy audycjach dla dzieci i zgodnie z którym wszyscy reklamodawcy branży muszą składać oświadczenie o zgodności ich produktów z kryteriami opracowanymi przez Polską Federację Producentów Żywności oraz Instytut Żywności i Żywienia.

1 stycznia 2019 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych. Telewizja Polsat, Lemon Records i Music TV co do zasady spełniały w 2019 r. wymagania nałożone przez zmienione rozporządzenie w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Audycje dla kanału Super Polsat w 2019 r. były dostosowane w 89% do osób z dysfunkcją słuchu, mowy i wzroku, w raportowanym czasie antenowym. Ponadto w 2019 r. Telewizja Polsat rozpoczęła prace nad wprowadzeniem w 2020 r. napisów ekranowych realizowanych „na żywo” w kanale informacyjnym.

Wykraczamy ponad standardy

[GRI 102-12, GRI 102-13]

Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach grup roboczych w ramach ośmiu organizacji branżowych, których jesteśmy członkami. Udział w pracach jest dobrowolny, a podejmowane tematy związane są m.in. z rozwojem rynku telekomunikacyjnego, regulacjami rynku mediów oraz ochroną własności intelektualnej. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Firma Cyfrowy Polsat Polkomtel Telewizja Polsat
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji x x
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji x
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej x
IAB Polska x x
Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ x
Polskie Badania Internetu x
Rada Reklamy x x
Stowarzyszenie Kreatywna Polska x

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Podstawy zarządcze

W Grupie nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na jakiekolwiek działania korupcyjne. Etykę działania wszędzie stawiamy bardzo wysoko – Kodeks Etyki obowiązuje w spółkach Grupy. Dokument określa kwestie uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania.

Procedury należytej staranności

W Grupie Cyfrowy Polsat funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego (formalnie: pion w ramach spółki Cyfrowy Polsat), ponadto w Polkomtelu działa Biuro Kontroli Wewnętrznej, zaś w Telewizji Polsat Biuro Zarządu i Kontroli Spółki. Jednostki 
te weryfikują działanie zgodnie z procedurami i przepisami oraz zajmują się kwestiami korupcji i łapownictwa we wrażliwych na nie obszarach działania organizacji. Każde podejrzenie o działania korupcyjne jest przez nas skrupulatnie badane – jeśli nasze postępowanie wyjaśniające potwierdza to podejrzenie, definitywnie kończymy współpracę z daną osobą lub firmą.

W Telewizji Polsat przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu znajduje się w obowiązkach departamentu prawnego, odpowiedzialnego za przestrzeganie przez pracowników przyjętych norm etycznych.

W Grupie Kapitałowej nie ma wdrożonych osobnych procedur należytej staranności związanych z przeciwdziałaniem korupcji.

Rezultaty

[GRI 205-3]

W Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat w 2019 roku nie odnotowano zdarzeń noszących znamiona korupcji, podczas gdy w 2018 r. odnotowano jedno tego typu zdarzenie.

Łącznie 1 0
Odnotowane przypadki korupcji zakończone: 2018 2019
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników 1 0
nie odnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 0 0
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie 0 0

W przypadku, gdy potwierdzamy przypadek korupcji – oprócz zwolnienia dyscyplinarnego osoby odpowiedzialnej – w naszych spółkach wdrażane są procedury przypominające pozostałym pracownikom o obowiązujących zasadach i regulaminach wewnętrznych. Uszczelniamy procesy, modyfikujemy procedury, prowadzimy wiele działań prewencyjnych i edukacyjnych.

Kontrolne badania obszarów, w których w latach ubiegłych stwierdziliśmy przypadki korupcji, w roku 2019 nie wykazały nieprawidłowości.

Zasady wolnej konkurencji

[GRI 206-1]

W spółce Cyfrowy Polsat w 2019 r. nie miało miejsca żadne zdarzenie dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych.

W spółce Polkomtel odnotowano w 2019 r. jedno zdarzenie dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji, które zostało umorzone z końcem roku.

W Telewizji Polsat nie miały miejsca naruszenia dotyczące zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych. Niemniej spółka została pozwana, w związku z wystosowaniem oferty handlowej do operatorów sieci kablowych na reemisję programów z grupy Polsat o nazwie „#Razem Tworzymy Zgraną Paczkę”, o naruszenie zasad uczciwej konkurencji polegające na utrudnianiu dostępu do rynku. Telewizja Polsat wniosła o oddalenie powództwa we wszystkich sprawach zgłoszonych przez operatorów sieci kablowych i do chwili sporządzenia niniejszego raportu w żadnej ze spraw nie zapadło rozstrzygające orzeczenie.

Odpowiedzialność wobec pracowników

Szczegóły w zakresie polityk, procedur należytej staranności, jak i wskaźników rezultatu znajdują się w rozdziale Sukces dzięki ludziom.