preloader
  • en
  • Zmień język
  • en
  • Zmień język
  • drukuj

    drukuj

pobierz onepager

Tematy poruszane w Raporcie Niefinansowym za rok 2019

pobierz

Tabele KPI

 Opis Jednostki 2012 2013 20141 2015 20162 2017 20183 20194
Przychody mln PLN

2 778,1

2 910,8 7 409,9 9 823,0 9 729,8 9 828,6 10 686,1 11 676,1
EBITDA mln PLN 1 032,1 1 046,3 2 738,3 3 685,1 3 640,8 3 617,0 3 697,7 4 196,7
Marża EBITDA % 37,2% 35,9% 37,0% 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% 35,9%
EBIT mln PLN 789,1 789,9 1 442,4 1 985,8 1 669,3 1 834,0 1 727,0 1 967,0
Zysk netto mln PLN 598,2 525,5 292,5 1 163,4 1 021,0 945,2 816,1 1 114,6

1Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.

2Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.

3Konsolidacja Grupy Netia od dnia 22 maja 2018 r.

4Dane wg MSSF 16

 Opis Jednostki 31.12.2012 31.12.2013 31.12.20141 31.12.2015 31.12.20162 31.12.2017 31.12.20183 31.12.20195
Aktywa razem mln PLN

5 561,3

5 676,2

27 338,7

26 490,1

27 729,3

27 756,0

30 696,8

32 589,6

Aktywa obrotowe, w tym: mln PLN

1 085,2

1 220,4

3 982,6

4 228,9

3 770,4

3 931,5

5 422,7

4 984,9

Gotówka i inne środki pieniężne mln PLN

270,4

342,3

1 747,9

1 523,7

1 336,7

1 172,0

1 178,7

753,1

Aktywa trwałe mln PLN

4 476,1

4 455,8

23 356,1

22 261,2

23 958,9

23 824,5

25 274,1

27 604,7

Kapitał własny mln PLN

2 468,4

3 001,2

9 078,2

10 250,1

11 377,6

12 116,8

13 875,2

14 464,5

Zobowiązania razem, w tym: mln PLN

3 092,9

2 675,0

18 260,5

16 240,0

16 351,7

15 639,2

16 821,6

18 125,1

Zadłużenie brutto4 mln PLN

2 282,1

1 925,0

14 039,2

12 387,9

12 476,7

11 679,8

11 258,9

12 950,8

Pozostałe zobowiązania, w tym: mln PLN

810,8

750,0

4 348,4

3 852,1

3 875,0

3 959,4

5 562,7

5 174,3

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług/handlowe mln PLN

472,1

413,2

1 523,0

1 485,4

1 569,5

1 727,3

2 382,4

2 420,8

 

1Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r. Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem Holding Ltd.

2Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.

3Konsolidacja Grupy Netia od dnia 22 maja 2018 r.

4Obejmuje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązania z tytułu obligacji oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

5Dane wg MSSF 16

 Opis Jednostki 2012 2013 20141 2015 20162 2017 20183 20196

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

mln PLN

781,4

802,7

1973,9

2887,7

2884,7

2941,4

2915,1

3473,4

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:

mln PLN

-133,4

-133,8

972,8

-726,6

-1003,4

-1573,3

-1835,5

-2715,1

CAPEX4

mln PLN

-91,2

-122,9

-335,4

-583,1

-590,4

-739,1

-928,4

-1231,6

Płatności dot. częstotliwości telekomunikacyjnych

mln PLN

-482,3

-118,7

-268,5

-120,7

-119,6

-122,4

Akwizycje5

mln PLN

-45,7

-64,3

1800,4

-29,5

-144,4

-729,3

-808,5

-1341

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

mln PLN

-653,3

-596,5

-1542,9

-2386,7

-2070,8

-1527,7

-1074,3

-1184,7

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

mln PLN

270,4

342,3

1747,9

1523,7

1336,7

1172,0

1178,7

753,1

1Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.

2Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.

3Konsolidacja Grupy Netia od 22 maja 2018 r.

4Wydatki inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i i wartości niematerialnych.

5Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne oraz nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

6Dane wg MSSF 16

 Opis Jednostki 2012 2013 20141 2015 20162 2017 20183 20199

Marża EBITDA 4

%

37,2%

35,9%

37,0% 37,5% 37,4% 36,8% 34,6% 35,9%

Marża zysku netto 5

% 21,5% 18,1% 3,9% 11,8% 10,5% 9,6% 7,6% 9,5%

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 6

% 10,8% 9,3% 1,1% 4,4% 3,7% 3,4% 2,7% 3,4%

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 7

%

32,0%

21,2% 3,3% 12,8% 9,9% 8,5% 6,2% 8,3%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 8

1,0

1,3 1,0 0,5 1,0 1,0 1,1 0,8

Dług netto /EBITDA

%

2,0%

1,5%

3,2%

3,0%

3,1%

2,9%

2,7%

2,9%

CAPEX/przychody

%

3,3%

4,2%

4,5%

5,9%

6,1%

7,5%

8,7% 10,5%

Dywidenda

mln PLN

102,9 204,7 594,8

639,5

Dywidenda na akcję

PLN

0,26 0,32

0,9

1,0

1Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.

2Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.

3Konsolidacja Grupy Netia od 22 maja 2018 r.

4EBITDA/przychody ze sprzedaży

5zysk netto/przychody ze sprzedaży

6zysk netto/aktywa ogółem

7zysk netto/(kapitał własny – zysk netto)

8aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

9Dane wg MSSF 16

 Opis Jednostki 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Łączna liczba RGU1

mln jedn.

n/d 16,4 16,5 16,5 16,5 16,5 16,9 17,4

Łączna liczba kontraktowych RGU na koniec okresu, w tym:

mln jedn.

11,7 12,0 12,3 12,6 13,3 13,7 14,3 14,7

Płatna telewizja, w tym:

mln jedn. 4,0 4,2 4,4 4,5 4,8 4,9 5,1 5,0

Telefonia komórkowa

mln jedn. 7,0 6,8 6,6 6,5 6,7 6,9 7,3 7,9

Internet

mln jedn. 0,8 1,0 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8
Liczba klientów2na koniec okresu mln jedn. 6,3 6,3 6,1 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6

ARPU na klienta3

PLN

93,6 88,5 85,9 87,3 88,7 89,0 83,26 84,2

Churn na klienta4

%

8,4% 9,2% 9,1% 10,0% 8,3% 8,8% 7,6% 6,4%

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

mln jedn. 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6

Łączna liczba przedpłaconych RGU na koniec okresu, w tym:

mln jedn. n/d 4,5 4,1 3,9 3,3 2,8 2,6 2,7

Płatna telewizja

mln jedn. n/d 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2

Telefonia komórkowa

mln jedn. n/d 4,2 3,8 3,6 3,0 2,6 2,4 2,4

Internet

mln jedn. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

ARPU na RGU5

PLN n/d 18,2 17,7 18,3 18,6 19,9 20,4 20,5

1Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.

2RGU (revenue generating unit) – pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.

3ARPU na klienta – Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect)

4Churn (współczynnik odejść lub odpływu) – rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.

5ARPU na RGU – średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect).

6ARPU na klienta według standardu MSSR 15 obowiązującego od 2018 roku. ARPU na klienta według standardu MSR 18 zapewniającego porównywalność danych w okresach wcześniejszych wyniosło 89,7 PLN.

 Opis Jednostki 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Łączny udział w oglądalności1, w tym:

%

20,54%

21,14%

23,67%

24,64%

24,76%

23,87%

24,3%

24,29%

POLSAT (kanał główny)

%

15,7%

13,5%

13,3%

13,2%

13,2%

12,3%

11,4%

11,0%

Kanały tematyczne

%

4,8%

7,6%

10,4%

11,4%

11,6% 11,5% 12,9% 13,3%

Udział w rynku reklamy2

%

23,2%

23,6%

25,1%

25,8%

26,7%

27,1%

27,3%

28,0%

Rynkowe wydatki na reklamę telewizyjną3

mln PLN

3 665,2

3 607,9

3 820

4 014,4

4 067,9

4 141,8

4 398,2

4 371,4

Zysk netto
Powrót do góry strony