preloader
  • en
  • Zmień język
  • en
  • Zmień język
  • drukuj

    drukuj

pobierz onepager

Tematy poruszane w Raporcie Niefinansowym za rok 2019

pobierz

Akcje Cyfrowego Polsatu

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 6 maja 2008 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25,6 mld zł i składa się z 639,5 mln akcji. Całkowita liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 819,0 mln. Poniższa tabela prezentuje charakterystykę wyemitowanych akcji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Razem 639.546.016 818.963.517 25.581.840,6
w tym 179.417.501 imienne 358.835.002 7.176.700,0
460.128.515 W obrocie giełdowym 460.128.515 18.405.140,6
Seria Liczba akcji Rodzaj Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Wartość nominalna /zł
A 2.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 5.000.000 100.000,0
B 2.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 5.000.000 100.000,0
C 7.500.000 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 15.000.000 300.000,0
D 166.917.501 Uprzywilejowane co do prawa głosu (2 głosy na akcję) 333.835.499 6.676.700,0
D

8.082.499

Zwykłe na okaziciela 8.082.499 323.300,0
E

75.000.000

Zwykłe na okaziciela

75.000.000

3.000.000,0

F

5.825.000

Zwykłe na okaziciela

5.825.000

233.000,0

H

80.027.836

Zwykłe na okaziciela

80.027.836

3.201.113,4

I 47.260.690 Zwykłe na okaziciela 47.260.690 1.890.427,6
J 234.932.490 Zwykłe na okaziciela 234.932.490 9.757.299,6

Notowania akcji

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu w 2019 roku

(rebazowany; 100 = zamknięcie sesji 28 grudnia 2018 roku)

 

160% 1 2 0% 130% 140% 150% 100% 110% 80% 90% 60% 7 0% CPS W IG W IG-MEDIA W IG - TELE K OM gru 18 s t y 19 lut 19 mar 19 k wi 19 maj 19 c z e 19 lip 19 sie 19 wrz 19 p aź 19 lis 19 gru 19 41% 1 24% 1 19% 1 0% 1 18 . 12 / 2 7 . 12 Ogłos z enie zap r os z enia do skł a dania o f e r t spr z eda ż y a k cji A sse c o P ola n d S .A . Na by cie 1 8, 2 mln a k cji A sse c o 2 7 . 11 Odstąpienie od u m o w y do t y c z ą c ej w d r enia s y s t emu IT 0 7 . 11 Publi k a cja w yni k ó w za 3 Q 19 25 . 10 U m o w a join t - v entu r e z Dis c ov e r y o r az T V N S .A . do t y c z ą ca uru c h omienia w spól n ej plat f o r m y st r e ami n g ow ej O T T 2 9. 08 Publi k a cja w yni k ó w za 1H19 31 . 0 7 Publi k a cja p r ofit w a r ni n gu 2 7 . 05 Re k o m e n d a cja do t y c z ą ca w ypła t y d y wide n dy 1 4 . 05 Publi k a cja w yni k ó w za 1 Q 19 2 6 . 04 Emisja Oblig a cji Se r ii B 21 . 0 3 Publi k a cja w yni k ó w za 2 0 18 r . 15 . 0 3 P r z y jęcie n ow ej poli t y k i d y wide n d ow ej In f o r m a cja do t y c z ą ca listu r ep r e z entanta a k cjona r iusza wię k s z ości ow ego w sp r a wie poli t y k i d y wide n d ow ej 0 7 . 0 2 23 . 0 1 Publi k a cja p r ofit w a r ni n gu

1 zmiana 30.12.2019 vs 28.12.2018

Akcje Cyfrowego Polsatu na giełdzie w 2019 roku

Cena akcji na koniec roku 22,56
Najwyższa cena w roku 26,60
Najniższa cena w roku 21,20
Średnia cena w okresie 23,48
Średnia dzienna wartość obrotów tys. PLN 12.050
Średni dzienny wolumen obrotów sztuk 515.845
Kapitalizacja na koniec roku tys. PLN 14.428.158

 

Cena akcji na koniec roku 27,94
Najwyższa cena w roku 30,90
Najniższa cena w roku 22,36
Średnia cena w okresie 26,99
Średnia dzienna wartość obrotów tys. PLN 12.754
Średni dzienny wolumen obrotów sztuk 472.005
Kapitalizacja na koniec roku tys. PLN 17.868.916

 

Kapitalizacja Cyfrowego Polsatu od debiutu na GPW [zł]

Cyfrowy Polsat pod względem kapitalizacji, która na koniec 2019 roku wyniosła 17,9 mld zł, jest największą
spółką medialno-telekomunikacyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

3,6 mld 31.12.08
3,6 mld 31.12.09
4,4 mld 31.12.10
4,7 mld 31.12.11
5,7 mld 31.12.12
6,9 mld 31.12.13
15,0 mld 31.12.14
13,4 mld 31.12.15
15,7 mld 31.12.16
15,9 mld 31.12.17
14,4 mld 31.12.18
17,9 mld 31.12.19

Rekomendacje analityków

Spółkę pokrywa 14 lokalnych i zagranicznych biur maklerskich. W 2019 roku wydały one w sumie 33 rekomendacje dla akcji Cyfrowego Polsatu.

Struktura rekomendacji na dzień 11 marca 2020 roku

Cena docelowa na 11 marca 2020 roku [zł]

minimalna25.8

maksymalna32.0

średnia29.2

Polityka dywidendy

15 marca 2019 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu przyjął nową politykę
dywidendową zakładającą w okresie 2019-2021 rekomendowanie
wypłaty dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną akcję, w
trzech kwotach, tj.:

  1. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2019;
  2. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2020;
  3. co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2021.

Nowa polityka dywidendowa obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.
Szczegóły znajdują się na stronie korporacyjnej Cyfrowego Polsatu w
sekcji Relacji Inwestorskich.

Historia podziału zysku

Historia podziału zysku netto Cyfrowego Polsatu

115
38
2007
271
201
2008
232
153
2009
884
0
2010
156
0
2011
530
0
2012
429
103
2013
177
0
2014
446
0
2015
578
205
2016
606
0
2017
489
595
2018
587
640
2019

zysk netto (jednostkowy) [mln zł]

dywidenda wypłacona z zysku netto z bieżącego roku [mln zł]

dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego [mln zł]

Powrót do góry strony